Асиміляція й розкол русинів-українців Словаччини у контексті нівелювання прав української національної меншини

Даний матеріал з огляду на специфіку сформульованої теми передбачає дві мети дослідження. Перша мета полягає у встановленні природи, причин, напряму та масштабів добровільної асиміляції русинів-українців Східної Словаччини наприкінці XVIII – в першій чверті ХХ ст., а також обумовленої діями держави та подеколи примусової денаціоналізації українців, починаючи з 20-х рр. ХХ ст., — задля якомога точнішого визначення чисельності осіб, які мають східнослов’янське русько-українське етнічне походження. Логічно зумовлена першою, друга мета полягає у коригуванні історичних меж та площі етнічних теренів автохтонного східнослов’янського населення Східної Словаччини. Важливість теми зумовлюється тим, що саме проблема дійсного числа осіб з русько-українським етнічним корінням в сусідніх із Україною прикарпатських державах (Словаччині, Польщі, Румунії) має вирішальний вплив на правосуб’єктність русько-української спільноти там і на дієвість реалізації русинами-українцями індивідуальних прав національної меншини та колективних прав корінного народу. Тому заявлені цілі статті у підсумку сприятимуть засвідченню правомірності претензій русинів-українців Східної Словаччини на статус корінного народу держави з повним обсягом приналежних такій спільноті прав включно із правом на самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Asymiliatsiia-rusyniv-ukraintsiv-Clovachchyny

Курінний О. В. Асиміляція й розкол русинів-українців Словаччини у контексті нівелювання прав української національної меншини / Олексій Курінний // Розбудова держави. – 2012. – №1. – С. 154-170.

Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав

У статті розглянуто прецеденти відображення права на політичне самовизначення (сецесію) в конституціях та законах Узбекистану й Молдови як децентралізованих унітарних держав постсоціалістичної правової традиції.
Завантажити.
Kurinnyi_Pravo_na_samovyznachennia

Курінний О. В. Право на самовизначення (сецесію) в національних законодавствах Узбекистану й Молдови як пострадянських держав / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 129: Юридичні науки. – С. 149-152.

Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу)

Даний матеріал з огляду на специфіку сформульованої теми передбачає дві мети дослідження. Перша мета полягає у встановленні природи, причин, напряму та масштабів добровільної асиміляції русинів-українців Східної Словаччини на прикінці XVIII – в першій чверті ХХ століття, а також обумовленої діями дер­жави та подеколи примусової денаціоналізації українців починаючи з 20-х рр. ХХ століття – задля якомога точнішого визначення чисельності осіб, які мають східнослов’янське русько-українське етнічне походження. Логічно зумовлена нею, друта мета полягає у коригуванні історичних меж та площі етнічних теренів авто­хтонного східнослов’янського населення Східної Словаччини. Важливість теми зумовлюється тим, що саме проблема дійсного числа осіб з русько-українським етнічним корінням в сусідніх із Україною прикарпатських державах (Словаччині, Польщі, Румунії) має вирішальний вплив на правосуб’єктність русько-української спільноти в цих державах і на дієвість реалізації русинами-українцями індивіду­альних прав національної меншини і колективних прав корінного народу. Тому заявлені цілі роботи у підсумку сприятимуть засвідченню правомірності претензій русинів-українців Східної Словаччини на статус корінного народу держави з по­вним обсягом приналежних такій спільноті прав включно із правом на самовизна­чення.
Завантажити.
Ukraintsi-v-prykordonnykh-oblastiakh_front-cover

Kurinniy_Assimilation

Курінний О. В. Асиміляція й деформація ідентичності русинів-українців Карпат – як чинник нівелювання прав української національної меншини (корінного народу) / Олексій Курінний // Українці в прикордонних областях Карпат: проблеми акультурації, асиміляції, ідентифікації: матеріали міжнар. наук. конф., Свидник, 17-18 черв. 2011 р. / гол. ред. та упоряд. М. Сополига. – Cвидник: [Tlaciaren svidnicka], 2011. – C. 120-136.

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: [практичний посібник]

Видання присвячене висвітленню питань, пов’язаних зі створенням та організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг як кращої організаційної форми їх надання усім категоріям приватних осіб. У посібнику також розкриваються питання теорії адміністративних послуг та державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Достатньо широко представлений вітчизняний та зарубіжний досвід утворення новаційних форм надання послуг публічною адміністрацією. Практичну цінність для користувачів можуть становити також додаткові матеріали – програмні, правові, інформаційно-аналітичні документи, які стосуються створення і функціонування універсамів адміністративних послуг. Книга адресується політикам, насамперед місцевого самоврядування, а також публічним службовцям усіх рівнів, експертам та іншим особам, зацікавленим у створенні зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.
Завантажити.
centry_nadannia_poslug_2011

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: [практичний посібник] / [Бригілевич, І.І…. та ін.]; Центр політико-правових реформ, Німецьке товариство технічного співробітництва, Центр досліджень місцевого самоврядування, Швейцарське бюро співробітництва в Україні, Фонд Фрідріха Науманна “За свободу”. – Вид. 2-ге, допов. – Київ: [СПД Москаленко О. М.], 2011. – 431 с.: іл.

Розвиток публічного права в Україні: (доповідь за 2009-2010 роки)

Книга присвячена аналізу стану та перспектив розвитку публічного права в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки правових і практичних проблем у сферах конституційного права, урядування та адміністративного права, місцевого самоврядування, судової реформи та законодавства про правосуддя, інформаційного законодавства. Книга продовжує серію видань Центру політико-правових реформ “Розвиток публічного права в Україні” і адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам юридичних вузів, а також парламентаріям, урядовцям та всім, хто цікавиться питаннями публічного права та від кого залежить розвиток права в Україні.
Завантажити.
CPPR_Rozvytok_publ_prava_09-10

Розвиток публічного права в Україні: (доповідь за 2009-2010 роки) / [за заг. ред. Н. В. Александрової, І. Б. Коліушка]; Центр політико-правових реформ. – К.: [Конус-Ю], 2011. – 724 с.

Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України

У статті розглянуто прецеденти змін адміністративно-територіального устрою України – у контексті реалізації національними меншинами України права на внутрішнє самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Realizatsiia-natsionalnymy-menshynamy

Курінний О. В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України / Курінний О. В. // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 116 : Юридичні науки. – С. 44-47.

Визвольні рухи Середньовіччя як прецеденти самовизначення – у контексті вирізнення ознак народів, що борються за незалежність

Дана стаття передбачає звернення до історичних прецедентів тривалої та неперервної боротьби Середньовічних народів (як організованих етнічних чи етнорелігійних груп) супроти багатоетнічних держав-імперій, розглядаючи цю боротьбу в контексті фактичної реалізації даними народами самовизначення, а також орієнтуючись на встановлення відповідності типових рис Середньовічних визвольних рухів народів – сформульованим у XX столітті доктринальним ознакам націй і народів, що борються за самовизначення і власну незалежність.
Завантажити.
Kurinnyi_Vyzvolni-rukhy-Serednovichchia

Курінний О.В. Визвольні рухи Середньовіччя як прецеденти самовизначення – у контексті вирізнення ознак народів, що борються за незалежність / Курінний Олексій Вікторович // “Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення” : матеріали ІІІ наук.- практ. конф. / Центр правових наукових досліджень.- К., 2010.- Т.1.- С. 23-25

Співвідношення основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення

Стаття присвячена співвідношенню основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення.
Завантажити.
Kurinnyi_Spivvidnoshennia

Курінний О. В. Співвідношення основних типів праворозуміння в Україні – на прикладі захисту прав національних меншин і принципу самовизначення / Курінний Олексій Вікторович // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукраїнської наук.- практ. конф. молодих учених та здобувачів 23-24 листопада 2010 р. – Х. : М-во освіти і науки України. Нац. Юридична Академія України ім. Ярослава Мудрого.- Х., 2010.- С. 76-79

100 днів нової влади: яка модель урядування формується?

Збірник містить висновки консорціуму незалежних аналітичних центрів України про діяльність владної команди – Президента України Віктора Януковича та Уряду на чолі з Прем’єр-міністром Миколою Азаровим – протягом перших 100 днів їх роботи. Оцінка діяльності влади неурядовими організаціями є важливим інструментом демократичного контролю над владою. Видання буде корисним для урядовців, народних депутатів, державних службовців, а також незалежних експертів і журналістів.
Завантажити.
Przh_100_dniv_June_2010

100 днів нової влади: яка модель урядування формується? / [авт. кол.: Ігор Коліушко… та ін.]; Центр політико-правових реформ, Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр Разумкова. – К.: [Заповіт], 2010. – 76 с.